Navega cap amunt
Inicia

Tauler d'anuncis

Reglament per a la Transversalitat de Gènere
Àrea: Administraciò
Des de: 10/03/2015
Publicació registrada: GMT (+01:00)
Edicte publicació de la aprovació definitiva
​El Ple de l'Ajuntament de Sagunt, en la sessió del dia 24 de novembre de dos mil catorze va adoptar acorde nº 13 d'aprovació inicial del Reglament intern per a la transversalizació de Gènere en l'Ajuntament de Sagunt i sotmetre el reglament a tràmit d'informació pública i audiència, durant un termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Transcorregut el termini sense la presentació de reclamacions o suggeriments, en compliment del dictat per la Resolució d'Alcaldia nº 130 de data cinc de març de dos mil quinze, s'entén definitivament adoptat l'acord, havent de publicar-se íntegrament el text del Reglament per a la seua entrada en vigor a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.
 

Veure Edicte

Veure BOP

 
 
 

JUSTIFICANTE DE PUBLICACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA


En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal sede.sagunto.es ha permanecido expuesto el anuncio arriba indicado desde el #FechaInicio# hasta el #FechaFin# (ambos inclusive).

Sagunto, #FechaSellado#

Sede Electrónica

Cercador d'anuncis

Àrea

Des
Seleccioneu una data del calendari.
fins
Seleccioneu una data del calendari.

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F